Wij zijn Immer Systems B.V. (hierna: “wij”, “ons” of “IMMER”): de ontwikkelaar en exploitant/aanbieder van de IMMER App. Dit zijn de gebruikersvoorwaarden die van toepassing zijn wanneer jij onze App gebruikt. Het gebruik van de App start op het moment dat je de App installeert.

ARTIKEL 1 – DEFINITIES 

In deze gebruikersvoorwaarden wordt verstaan onder: 

 • App: een mobiele applicatie die wordt aangeboden door IMMER en die door jou gebruik wordt of die jij wil gaan gebruiken. Onderdelen ervan zijn: 
  • de software die ervoor zorgt dat je er gebruik van kunt maken;
  • de inhoud, waaronder Boeken, persoonlijk activiteiten overzicht, lees- en persoonlijk profiel, soundscapes en het bekijken en achterlaten van reviews;
  • de online opslag en verwerking van gegevens over jouw gebruik van de applicatie; 
  • notificaties;
  • alle wijzigingen van bovenstaande elementen die IMMER doorvoert waaronder ook wordt begrepen aanvullingen en verwijderingen.
 • Boek/Boeken: door IMMER geselecteerde e-books die door jou in de App kunnen worden aangeschaft en kunnen worden gelezen;
 • IMMER: Immer Systems B.V., gevestigd aan het Hooghiemstraplein 84, 3514AX te Utrecht, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 77806492; 
 • Website: de website van IMMER, te weten https://immer.app/

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing wanneer je gebruik maakt van de App. Als je niet volledig en onherroepelijk akkoord wenst te gaan met deze gebruikersvoorwaarden, mag je de App niet installeren en/of gebruiken.  

ARTIKEL 3 – INSTALLATIE VAN DE APP

 1. IMMER gaat er vanuit dat je bij de installatie van de App gebruik maakt van: 
  • apparatuur waarvan jij de rechten hebt om daarop software te kunnen plaatsen; en
  • een account waarvan jij alle noodzakelijk accountgegevens beheert (of, als je 15 jaar of jonger bent, toestemming hebt van je ouders of voogd);
  • de door IMMER aangegeven minimale configuratie van iOS en/of Android. Draait jouw telefoon of tablet op oudere software dan werkt de App niet.
 2. Je mag de App alleen zelf gebruiken en je mag niemand anders door middel van jouw account gebruik laten maken van de App. 
 3. Je verklaart dat alle informatie die je verstrekt, of verstrekt hebt, tijdens het aanmaken van een account juist, volledig en actueel is en je zult jouw accountgegevens bijwerken om deze actueel te houden.
 4. Je bent er zelf verantwoordelijk voor dat je je gebruikersnamen en wachtwoorden geheimhoudt. IMMER is niet aansprakelijk voor misbruik van jouw gebruikersnamen, wachtwoorden of andere middelen waarmee je je kunt identificeren wanneer je van de App gebruik maakt. Zodra je het vermoeden hebt dat er misbruik is gemaakt van een van je identificatiemiddelen, dien je dat onmiddellijk te melden aan IMMER.
 5. IMMER kan het aantal apparaten waarop je een account kunt gebruiken, beperken. Indien je met je account inlogt op meer dan dat aantal apparaten, dan zul je op andere apparaten automatisch worden uitgelogd. 
 6. Je zal via de App niet op andere wijze een account aanmaken dan door je eigen gegevens in te vullen. Je zal met name geen apparaat, script, bot, spider, crawler of andere techniek gebruiken.
 7. Het is niet toegestaan om de App of de servers en/of netwerken die zijn verbonden met de App te belemmeren of te verstoren, zoals bijvoorbeeld door virussen, spyware, malware of andere destructieve of ontwrichtende code.

ARTIKEL 4 – WAT IMMER DOET 

 1. IMMER zal haar best doen om je 24 uur per dag en 7 dagen per week een werkende App aan te bieden waarin Boeken kunnen worden gekocht en gelezen. IMMER kan je echter geen garanties geven: 
  • er kunnen altijd (onbekende) fouten in de software zitten die wordt gebruikt. Als we fouten hebben ontdekt of aan ons zijn gemeld, zullen we deze fouten zo snel als redelijkerwijs mogelijk verhelpen. Je kunt een foutmelding doen door een e-mail te verzenden naar info@immer.app;
  • om de App te kunnen gebruiken heb je hardware (een tablet, telefoon, etc.) nodig en een internetverbinding (om content te downloaden/te zien). IMMER is niet verantwoordelijk voor de apparatuur die jij gebruik en ook niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van internet. 
 2. IMMER is gerechtigd haar servers tijdelijk uit te zetten, bijvoorbeeld voor onderhoud aan de software of voor het installeren van upgrades of updates. Op die momenten kan je de App niet downloaden en niet of maar beperkt gebruiken. IMMER zal haar uiterste best doen om de App niet tijdens piekuren stil te zetten. IMMER kan echter niet garanderen dat dat altijd zal lukken.
 3. IMMER behoudt zich het recht voor om de App te wijzigen en dus ook om bepaalde eigenschappen, inhoud en functionaliteiten van de App te wijzigen, te verwijderen of toe te voegen. 
 4. IMMER behoudt zich het recht voor om op ieder moment Boeken uit de App te verwijderen. Indien IMMER een Boek uit de App verwijdert dat door jou is gekocht dat blijft dit boek voor jou toegankelijk.

ARTIKEL 5 – PRIJZEN  

 1. De App bevat een gratis deel en een deel dat alleen tegen betaling toegankelijk is. Boeken kunnen aangeschaft worden voor de op het moment van aanschaffing door IMMER gehanteerde prijzen.
 2. Alle prijzen die IMMER communiceert (in de App / Website / etc.) of die genoemd worden in een bestelbevestiging van IMMER zijn inclusief BTW en andere verplichte belastingen of heffingen tenzij anders aangegeven. 
 3. IMMER behoudt zich het recht voor om haar prijzen te allen tijde aan te passen. 

ARTIKEL 6 – BETALING 

 1. Betaling van de Boeken kan middels de Apple App Store en de Google Play Store. Op deze betalingsservices zijn Apple´s en respectievelijk Google’s algemene voorwaarden van toepassing. Wij adviseren je om deze algemene voorwaarden voor gebruik te raadplegen.
 2. Alle datakosten die je maakt voor en door het gebruik van de App zijn voor jouw eigen rekening. 
 3. Door IMMER uitgegeven waardebonnen, vouchers, of andere korting codes zijn nooit inwisselbaar voor geld. 

ARTIKEL 7 – UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

 1. Voor de aankoop van e-books geldt geen bedenktermijn van 14 dagen waarbinnen je een overeenkomst zonder opgave van redenen kan ontbinden. Dit betekent dat je Boeken die je bij ons hebt gekocht niet kan ruilen.

ARTIKEL 8 – INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 1. IMMER verleent aan jou door middel van deze gebruikersvoorwaarden een licentie om de App te gebruiken en de Boeken te kopen en te lezen. De licentie betreft een persoonlijke, niet-exclusieve licentie om de App te installeren en te gebruiken en de Boeken te kopen en te lezen zoals uiteengezet in deze gebruikersvoorwaarden.
 2. Jij verkrijgt de gebruiksrechten zoals beschreven in deze gebruikersvoorwaarden onder de voorwaarde dat jij jouw verplichtingen uit deze gebruikersvoorwaarden nakomt. Zonder dat daarmee afbreuk wordt gedaan aan eventuele rechten of rechtsmiddelen die aan IMMER toekomen op grond van de wet of deze gebruikersvoorwaarden, geeft elke tekortkoming in de nakoming van deze gebruikersvoorwaarden door jou aan IMMER het recht om jouw verdere gebruik van en/of de toegang tot de App te weigeren.
 3. Alle rechten die hierin niet expliciet aan jou worden verleend, zijn voorbehouden aan IMMER en/of de auteursrechthebbende van de Boeken. IMMER en/of de auteursrechthebbende van de Boeken behouden zich alle rechten, titels en belangen in en op de App en/of de Boeken voor inclusief, maar niet beperkt tot, alle auteursrechten, handelsmerken, bedrijfsgeheimen, handelsnamen, eigendomsrechten, octrooien, titel, codes, audiovisuele effecten, thema’s, karakters, verhalen, instellingen, illustraties, muziekwerken en morele rechten, als dan niet geregistreerd en alle toepassingen daarvan.
 4. Tenzij dwingende toepasselijke regelgeving dat uitdrukkelijk toestaat, zul je niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IMMER en/of de auteursrechthebbende van de Boeken: 
  • de App en/of de Boeken commercieel exploiteren; 
  • de App en/of de Boeken, kopieën daarvan, of eventuele wachtwoorden of gebruikersnamen met betrekking op de App distribueren, leasen, in licentie geven, verkopen, verhuren, uitlenen, overdragen of anderszins aan een derde toewijzen; 
  • de App en/of de Boeken op enige wijze of via enig medium geheel of gedeeltelijk kopiëren, reproduceren of distribueren of op welke wijze dan ook decompileren, demonteren of reverse-engineeren; 
  • de App en/of de Boeken beschikbaar maken voor publiek of op een netwerk zodat deze gedownload kan worden door meerdere gebruikers; 
  • productinformatie, auteursrechten, intellectuele eigendom, auteursrechtvermeldingen, juridische kennisgevingen of andere labels van de oorsprong of bron van de App en/of Boeken verwijderen, wijzigen of verbergen; 
  • de App en/of Boeken wijzigen, verbeteren of een afgeleid werk van de App en/of Boeken maken. 
 5. Je garandeert dat je met het gebruik van de App geen inbreuk maakt op enig recht van derden. Je garandeert onder meer dat de door jouw geplaatste reviews:
  • niet in strijd komen met enig (intellectueel eigendoms)recht van derden, zoals auteurs- en merkenrechten;
  • geen inhoud bevat die aangemerkt kan worden als lasterlijk, bedreigend, beledigend, kwetsend, grievend, intimiderend, racistisch, pornografisch of op een andere manier strijdig is met de goede zeden, openbare orde of anderszins door IMMER wordt aangemerkt als ongepast;
  • geen persoonsgegevens van derden bevat waaronder maar niet beperkt tot naam, adres, telefoonnummer en emailadres.

ARTIKEL 9 – PRIVACY POLICY 

 1. IMMER hecht grote waarde aan het respecteren van jouw privacy. Jouw persoonsgegevens worden dan ook zorgvuldig behandeld en beveiligd. In het privacy statement van IMMER lees je meer over hoe IMMER met jouw persoonsgegevens omgaat.

ARTIKEL 10 – AANSPRAKELIJKHEID 

 1. Je stemt er hierbij mee in om IMMER, IMMER’s leveranciers en de uitgevers van de Boeken te vrijwaren, schadeloos te stellen en te houden voor het aan jou leveren van de App en/of de Boeken en tegen alle mogelijke schade, claims, kosten en uitgaven (inclusief advocaatkosten) als gevolg van jouw gebruik van de App en/of Boeken.
 2. IMMER heeft te allen tijde het recht, maar is niet verplicht, om de App te updaten, upgraden of aan te passen of data of informatie die is opgeslagen in de App te veranderen of te verwijderen. 
 3. Deze beperking van aansprakelijkheid is van toepassing op alle aansprakelijkheid van IMMER,  IMMER’s leveranciers en de uitgevers van de Boeken, ongeacht de oorsprong daarvan. De beperking geldt zowel voor contractuele als niet-contractuele aansprakelijkheid. 
 4. Om schade te kunnen vorderen moet je die, inclusief de reden waarom jij vindt dat IMMER te kort schiet, zo snel als redelijkerwijs mogelijk na de ontdekking daarvan melden. Artikel 6:89 BW is onverkort van toepassing. 

ARTIKEL 11 – OVERIGE BEPALINGEN 

 1. IMMER kan deze gebruikersvoorwaarden van tijd tot tijd aanpassen. Indien jij niet akkoord bent met de wijzigingen, dien je ons daar binnen 7 dagen na onze kennisgeving aan jou schriftelijk van op te hoogte te stellen. 
 2. Indien een deel van deze gebruikersvoorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, verandert dat niets aan de geldigheid van de overige gebruikersvoorwaarden: die blijven gewoon gelden. 
 3. IMMER mag de rechten en verplichtingen die uit de overeenkomst met jou voortvloeien overdragen aan een derde. In het geval IMMER dat doet, mag jij de overeenkomst met IMMER beëindigen als die overdracht is aan een persoon buiten de groep van IMMER. 
 4. Op alle overeenkomsten met jou en op deze gebruikersvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Als er een verschil van mening ontstaan over de overeenkomst met jou of deze gebruikersvoorwaarden, dan zullen IMMER en jij eerst proberen om dat in onderling overleg op te lossen. Lukt dat niet, dan kan het geschil voorgelegd worden aan de bevoegde Nederlandse rechter. 

ARTIKEL 12 – CONTACT

 1. Wanneer je vragen hebt over de inhoud van deze gebruikersvoorwaarden, neem dan contact op met onze klantenservice via onderstaande gegevens: 

e-mailadres: info@immer.app  

correspondentieadres: Hooghiemstraplein 84, 3514AX Utrecht

Versie: oktober 2020